Iijima/Spring Cup reportVerslag Iijima/Lente Cup

First off, here’s the gallery with photographs courtesy of Roelof-sensei.

Unfortunately none of our members managed to snag a winning position in the individual tournaments. Highest placed Renshinjuku kendoka was Jeroen van Nigtevecht who came in fourth. The winning kendoka were:

1. Wesley Haeke
2. Werner Karnadi
3. Peter d’Hont
3. Geert van Dort
FS. Rachid Karraz

In the teams competition a Renshinjuku team managed to score third place. The results are:

1. Fumetsu Giants +1 (Joeri van de Burgh, Werner Karnadi, Kasimir)
2. Museido 3 (Marije Wouters, Rachid Karraz, Kerstin Binder)
3. Renkoma (Kiwa Miyahara, Kensaku Maemoto, Nienke Jaarsma)
3. Fumetsu Snakes (Seekee Chung, Jay Jay Mast, Rik Nieuwenhuijzen)

CongratulationsOm te beginnen is hier de galerij met foto’s gemaakt door Roelof-sensei.

Helaas heeft geen van onze leden een winnende positie behaald in de individuele wedstrijden. De hoogst geplaatste Renshinjuku kendoka was Jeroen van Nigtevecht, die de vierde plaats haalde. De winnende kendoka waren:

1. Wesley Haeke
2. Werner Karnadi
3. Peter d’Hont
3. Geert van Dort
FS. Rachid Karraz

In de teams competitie behaalde een Renshinjuku team de derde plaats. De resultaten zijn:

1. Fumetsu Giants +1 (Joeri van de Burgh, Werner Karnadi, Kasimir)
2. Museido 3 (Marije Wouters, Rachid Karraz, Kerstin Binder)
3. Renkoma (Kiwa Miyahara, Kensaku Maemoto, Nienke Jaarsma)
3. Fumetsu Snakes (Seekee Chung, Jay Jay Mast, Rik Nieuwenhuijzen)

Gefeliciteerd iedereen! Het was een topdag!

A wonderful training/partyEen grootse training/feest

_DSC9032Yesterday’s ‘Sayonara & omedetou’ training and party was a great succes!

In honor of the Tanidas, the Fukuyamas and of Kurogi-sensei, we had organized a training with lots of high-ranking sensei and with a buffet to follow. Imagine our surprise when the expected attendance was greatly exceeded by the surprise visit of kendoka from Scotland, Belgium and other dutch cities. Our friends were in town for today’s Iijima Cup and decided to drop by for our training.

All in all almost sixty kendoka trained at our dojo last night! It was a sight to see! Which is why it’s great that Roelof-sensei took lots of photographs :) The gallery is over here._DSC9032De ‘Sayonara & omedetou’ training en party van gisteren was een groot succes!

Onze dojo had een training met veel hoge leraren georganiseerd ter ere van de Tanida’s, de Fukuyama’s en van Kurogi-sensei, met een aansluitend buffet. Groot was onze verrassing toen de verwachtte hoeveelheid leerlingen enorm werd overtroffen door het bezoek van kendoka uit Schotland, België en andere Nederlandse dojo. Onze vrienden waren in de stad voor de Iijima Cup van vandaag en besloten om mee te trainen.

Al met al deden er bijna zestig kendoka mee aan de training! Fantastisch om te zien en daarom is’t mooi dat Roelof-sensei. De galerij vind je hier.

Attending CTsCT bezoek

Last week all NKR members received 2013’s first issue of “Zanshin“, the association’s magazine.

The annual report for 2012 is filled with a lot of interesting information and it also shows that our high ranking members have scored a lot of successes. In five out of the ten dutch competitions Renshinjuku ranked first place. In the sixth (Fumetsu Cup) one of our members was part of the winning team.

However, what should give some food for thought is our attendance at CTs (centrale training). Each year the NKR organizes five or six national level trainings that are visited by kendoka from all across the nation. CTs are tremendously fun and educational! Despite the fact that we claim to be one of the largest dojo, with ~70 active members, we only rank third in attendance numbers. Across five events, we only amounted to 28 participants (resp. 2, 4, 9, 3 and 10, the last being an exam day). Our friends from Museido (31) and Fumetsu (43) lead the pack.

All in all, the figures suggest that we could be much more active at CTs! At January’s training five folks from RSJ took part, which was better than last year. Let’s make the next training really count! On the 10th of March there’s the combined Kendo Kata training and ALV (annual members conference).

Speaking of the NKR: are you already a paying member? The NKR does so much for all of us kendoka and they can really use your help too! So if you’re not a member yet, please take the time to enroll. It’s only €60 a year.Vorige week viel 2013’s eerste nummer van “Zanshin” op de mat, het tijdschrift van de NKR.

Het jaarverslag van de technische commissie bevat veel interessante informatie en toont dat onze hoog geplaatste leden veel successen hebben behaald. In vijf van de tien Nederlandse competities stonden ze op de eerste plaats. En in een zesde (Fumetsu Cup) zat één van onze leden in het winnende team.

Echter, een andere statistiek waar we eens bij kunnen stilstaan is ons bezoek van de CTs (centrale training). Elk jaar organiseert de NKR vijf a zes training met deelnemers vanuit het hele land. Deze trainingen zijn enorm leuk en leerzaam! Maar ondanks het feit dat wij één van ‘slands grootste dojo zijn, met ~70 actieve leden, staan we maar op de derde plaats wat betreft bezoekersaantallen. Over vijf evenementen heen telden wij voor maar 28 deelnemers mee (resp. 2, 4, 9, 3 en 10 waarbij de laatste een examendag was). Onze vrienden van Museido (31) en Fumetsu (43) lopen voor op ons.

Al met al suggereren de cijfers dat we veel actiever zouden kunnen zijn op de CTs! In januari deden maar vijf van onze leden mee (beter dan vorig jaar). Laten we de volgende trainingen goed meedoen! Op 10 maart is er de volgende CT, een kata training gecombineerd met de ALV.

Sprekend van de NKR: ben je al betalend lid? De NKR regelt elk jaar weer enorm veel mooie evenementen voor de Nederlandse kendoka en ze kunnen onze hulp goed gebruiken! Ben je nog geen lid, schrijf je dan alsjeblieft in. Het kost maar €60 per jaar.

Path to excellenceDe weg naar kwaliteit

I would like to thank Curtis of Kendo USA for allowing us to quote his article (original).

================================

In kendo there is an old maxim that states 1,000 practices to temper and 10,000 practices to polish. Research has shown that to become an expert requires 10,000 hours of practice. So let’s look at the numbers to get there.

In general we practice 45 weeks per year. So if by some miracle you attend all these practices we have a baseline to go by.

In order to temper our kendo (we will forego the “expert” 7-dan/8-dan calculations):

Times per week # of practices
per year
1,000 practices
1 45 22.2 years
1.5 67.5 14.8 years
2 90 11.1 years
2.5 112.5 8.9 years
3 135 7.4 years
4 180 5.6 years
5 225 4.4 years
6 270 3.7 years

================================

Whether the “10.000 hours rule is true or not, it does provide at least an interesting take on what it takes to master something. Curtis’ quick calculations show something that most of us already know: if you want to become anywhere near decent at kendo, you will need lots of practice! Our dojo holds three classes each week, but many of our members only visit one of those. This would suggest that you would need at least twenty-two years to gain any basic proficiency!

At the beginning of this season, Bert Heeren-sensei wrote a letter to all students. In this letter he calls upon all students to take kendo seriously, as budō instead of a sport or hobby. If you want to make any noticeable progress you will need at least two classes each week, preferably three. And the great thing is: your membership contribution has already paid for three sessions each week! All you have to do is show up and to give it your best! And don’t discount those suburi which can be done at home.

So! Almere, take a dare and get ready for some heavy training in Amstelveen on tuesday or saturday! And Amstelveen, won’t you make the trek to Almere for extra kata training and to meet some fresh faces?Met dan aan Curtis van Kendo USA voor de toestemming om zijn werk te citeren (origineel).

================================

In kendo is er een gezegde dat stelt dat 1000 trainingen je kendo sterken en dat 10.000 trainingen haar polijsten. Onderzoek heeft aangetoond dat je 10.000 uur moet investeren in oefening om expert te worden. Dus, laten we wat rekenwerk doen.

Over het algemeen trainen we 45 weken per jaar. Lukt het je dus op magische wijze om alle trainingen bij te wonen, dan komen we bij de volgende tabellen.

Eerst, om onze kendo te sterken (we laten de “expert” 7-dan/8-dan berekening even zitten):

Training
per week
# training
per jaar
1,000 trainingen
1 45 22.2 jaar
1.5 67.5 14.8 jaar
2 90 11.1 jaar
2.5 112.5 8.9 jaar
3 135 7.4 jaar
4 180 5.6 jaar
5 225 4.4 jaar
6 270 3.7 jaar

================================

Of de “10.000 uren regel nu waar is of niet, het is in elk geval een interessante theorie over wat er nodig is om ergens erg goed in te worden. Curtis’ rekensommen tonen ons iets dat we al weten: wil je ook meer een beetje goed worden in kendo, dan moet je heel veel trainen! Onze dojo organiseert drie lessen per week, maar veel van onze leden bezoeken daar maar één van. Dit suggereert dat je minstens tweeëntwintig jaar bezig bent om ook maar enig niveau te bereiken!

Aan het begin van het seizoen schreef Bert Heeren-sensei een brief aan zijn leerlingen. In deze brief roept hij iedereen op om kendo serieus te nemen, als een budō en niet als hobby of sport. Als je aantoonbare resultaten wilt bereiken moet je minstens twee keer per week training, het liefste drie keer. En het mooie is: jouw lidmaatschapsgeld betaalt voor drie lessen in de week! Het enige dat je hoeft te doen is op te dagen en je beste inzet te tonen! En vergeet de suburi niet die je thuis kan doen.

Dus! Almere, trek de stoute schoenen aan en kom op dinsdag en/of zaterdag keihard knallen in Amstelveen! En Amstelveen, reis op de zaterdagochtend eens af naar Almere voor extra kata oefeningen en voor nieuwe gezichten!

23/02 Buffet party23/02 Buffet party

On saturday the 23rd (next week!) we are organizing a buffet ‘sayonara & omedetou‘ party in honor of a number of our members.

  • The Fukuyama family will be returning to Japan
  • The Tanida family will be returning to Japan
  • Kurogi-sensei recently ranked 7th dan

This buffet is not potluck, so you will not have to bring food. Our dojo’s team will provide all food and drink. In return we ask that you contribute a bit of money to the dinner funds. €4 for children under 13, €8 for those over 13 years old.

Important: please inform Bert Heeren-sensei whether you are attending (and with how many people), before wednesday the 20th. This is required to make arrangements with our catering company.Op zaterdag de 23e (volgende week!) organizeren wij een buffet ‘sayonara & omedetou’ feest, ter ere van een aantal van onze leden.

  • De Fukuyama familie keert terug naar Japan
  • De Tanida familie keert terug naar Japan
  • Kurogi-sensei heeft recent de 7e dan behaald

Dit is geen ‘potluck’ diner, dus je hoeft geen eten mee te nemen. Het team van onze dojo zorgt voor al het eten en drinken. We vragen je om een financiele bijdrage: €4 voor kinderen onder de 13, €8 voor 13 jaar en ouder.

Belangrijk: Laat alsjeblieft voor woensdag de 20e aan Bert Heeren-sensei weten of je komt en met hoeveel mensen. Dit is nodig om de zaken met onze cateraar te regelen.

16/02 Special visit16/02 Speciaal bezoek

Next saturday, Kashiwa-sensei will return to Renshinjuku Kendo Dojo for our afternoon training session. Please make sure to attend class in order to fully profit of his experience and knowledge.Komende zaterdag komt Kashiwa-sensei terug naar Renshinjuku Kendo Dojo, voor onze middag training. Komt allen, om gebruik te maken van zijn ervaring en kennis!

Upcoming tournamentAankomend toernooi

We would like to remind you of the upcoming Iijima Cup / Spring Cup on the 24th of February. All details can be found here.

If you would like to take part, please inform Bert Heeren-sensei before the 19th of February, so he can sign us up on behalf of our dojo.We willen jullie graag herinneren aan de Iijima Cup / Lente Cup die om de hoek staan! Op 24 februari aanstaande, in Amsterdam. Alle details staan hier.

Wil je meedoen, geef dit dan voor 19 februari door aan Bert Heeren-sensei. Hij geeft ons dan namens de dojo op.

Congratulations Y. KurogiGefeliciteerd Y. Kurogi

Kurogi7dan
We would like to extend our congratulations to Kurogi-sensei, for ranking 7th dan at the EKF shimpan seminar.

With thanks to Serge Hendrickx for the photograph.Kurogi7dan
Wij willen graag Kurogi-sensei feliciteren met het behalen van de 7e dan, op het EKF shimpan seminar.

Met dank aan Serge Hendrickx voor de foto.

International keikokaiInternationale keikokai

We’ve recently received a number of invitations for international tournaments and keikokai.

6 and 7 april: Alpine Cup, France

As every year the Chambéry Kendo Club are pleased to welcome you on the Alpine Cup the 6th and 7th april 2013. You need to register before march 29th. Registration is €15 for saturday and €5 for sunday.

Schedule :
Friday 5th april : 20:00 to 22:00 ji-geiko
Saturday 6th : Seminar by Jean-Pierre Raick sensei 7 dan Kyoshi and grading exam
Sunday 7th : team competition (team of 5)

All information and registration are here.

 

2 May: Official WKN Keikokai, Japan

This is the first, official keikokai organized by the World Kendo Network on Facebook. Kyoto Civic activity center gymnasium (from Butokuden 20-minute walk)

・Opening ceremony,
・Friendship Keiko
・International Friendship Shiai
・Self-introduction
・Event (or seminar)
・Friendship Keiko
・Closing ceremony

Entrance fee 500 yen.

All information on the Facebook page, here.

 

3, 4 and 5 May: London Cup, England

The London Cup is a goodwill tournament open to all EKF/IKF members that strives to bring teams from different nations together to enjoy kendo, friendship, and exchange. Whether you are a high level competitor seeking a new challenge, or a beginner looking for a new experience and a good weekend of kendo, you are warmly welcome.

As a goodwill event the London Cup looks to develop competitor’s skills both through active competition and also refereeing. To keep with this spirit of active participation at all levels, we would like to invite any participants third dan and higher to shinpan.

Schedule:
Friday 3rd May: Jigeiko
Saturday 4th May: Team event pool matches, Knock out rounds and Finals, Sayonara party
Sunday 5th May: Individual Men’s & Women’s event pool matches, Knock out rounds and Finals, Jigeiko

All information and registration here.

 

1 and 2 June: Athens Taikai, Greece

With the greatest pleasure we would like to invite you to the biggest international Kendo competition in Greece. It is our hope to attract keen and spirited kendoka who are willing to help us coin the Athens Taikai as a respectable yearly event. The Athens Taikai is not just competition; we also believe that such events should also be about friendship and cultural exchange.

High level guests with great experience in international competitions have been invited to referee the matches: Louis Vitalis 7 Dan, Detlef Viebranz 7 Dan, Livio Lancini 7 Dan, Michel Guentleur 7 Dan, Jean Pierre Labru 7 Dan, Tibor Barany 6 Dan, Donatella Castelli 6 Dan, Christiaan Maes 6 Dan

The following competitions are to be held:
Teams (5 people)
Men’s individual
Ladies individual

Information and registration here.

 Sorry, this post is only available in english.